• Slager met ster en goud bekroond vlees
 • Gratis thuis bezorgd vanaf €100
 • Landelijke bezorging

Slagerij in Friesland

Voor u vers van het slagersmes gesneden,

En met zorg door onze slagers klaar gemaakt.

Assortiment


Online slagerij in Friesland

Uw online slagerij voor eerlijk en ambachtelijk vlees.
Liever uw bestelling telefonisch doorgeven of heeft u vragen? We helpen u graag, bel ons op 085-064-0018 (gratis)


 • Aalsum
 • Abbega
 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Allingawier
 • Anjum
 • Appelscha
 • Arum
 • Augustinusga
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Bantega
 • Beetsterzwaag
 • Birdaard-Burdaard
 • Bitgummole
 • Boazum
 • Boelenslaan
 • Boijl
 • Bollingawier
 • Bolsward
 • Boornbergum
 • Boornzwaag
 • Buitenpost
 • Burgum
 • Cornwerd
 • Damwoude
 • De-Blesse
 • De-Tike
 • De-Veenhoop
 • De-Westereen
 • Dearsum
 • Dedgum
 • Deinum
 • Delfstrahuizen
 • Dokkum
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Dronrijp
 • Earnewald-Eernewoude
 • Easterein
 • Easterlittens-Oosterlittens
 • Eastermar-Oostermeer
 • Easterwierrum
 • Echtenerbrug-
 • Ee-Fr
 • Elahuizen
 • Elsloo-Fr
 • Engwierum
 • Exmorra
 • Ferwert
 • Finkum-Feinsum
 • Foudgum
 • Franeker
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Goingarijp
 • Gorredijk
 • Grou
 • Hantum
 • Hantumhuizen
 • Hardegarijp
 • Harich
 • Harkema
 • Harlingen
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hegebeintum
 • Hemelum
 • Hiaure
 • Hieslum
 • Hijum
 • Hindeloopen
 • Hitzum
 • Holwerd
 • Houtigehage
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • IJlst
 • Irnsum
 • It-Heidenskip
 • Itens
 • Jannum
 • Jelsum
 • Jistrum---Eestrum
 • Joure
 • Jubbega
 • Katlijk
 • Kimswerd
 • Koarnjum
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kubaard
 • Langedijke
 • Langelille
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Lemmer
 • Lippenhuizen
 • Lollum
 • Makkinga
 • Makkum
 • Mantgum
 • Marrum
 • Metslawier
 • Moddergat
 • Molkwerum
 • Munnekeburen-
 • Munnekezijl
 • Nes-Friesland
 • Niawier---Nijewier
 • Nij-Beets
 • Nijega
 • Nijelamer
 • Nijemirdum
 • Nijland
 • Noordbergum
 • Noordwolde
 • Oentsjerk
 • Offingawier
 • Oldeberkoop
 • Oldeholtpade
 • Oldeouwer
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oosterbierum
 • Oosternijkerk-
 • Oosterstreek
 • Oosterwolde-Frl
 • Oosterzee
 • Opeinde
 • Oranjewoud
 • Oude-Bildtzijl
 • Oude-Horne
 • Oudega--gemSmallingerlnd
 • Oudega-Gem-Wymbritserad
 • Oudehaske
 • Oudehorne
 • Oudemirdum
 • Oudkerk-Aldtsjerk
 • Oudwoude
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Paesens
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppenwier
 • Ravenswoud
 • Reitsum
 • Ried
 • Rijperkerk-
 • Rijs
 • Rinsumageest
 • Rohel
 • Roodhuis
 • Rottevalle
 • Ruigahuizen
 • Scherpenzeel-FR
 • Sexbierum
 • Sint-Annaparochie
 • Sint-Jacobiparochie
 • Sint-Nicolaasga
 • Sloten
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Sondel
 • Stavoren
 • Steggerda
 • Stiens
 • Suameer
 • Sumar
 • Surhuisterveen
 • Terherne
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Terwispel
 • Tirns
 • Twijzel-Twizel
 • Twijzelerheide
 • Tytsjerk
 • Tzum
 • Ureterp
 • Veenklooster
 • Veenwouden-Feanwalden
 • Vinkega
 • Vrouwenparochie
 • Waaxens-gem-Dongeradeel
 • Warfstermolen
 • Warns
 • Warstiens
 • Wartena
 • Weidum
 • Wergea
 • Westergeest
 • Westhem
 • Wetsens
 • Wierum-Fr
 • Wijckel
 • Wijnjewoude
 • Wijns
 • Wirdum
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wjelsryp
 • Wolsum
 • Wolvega
 • Wommels
 • Workum
 • Woudsend
 • Wytgaard
 • Zurich
 • Zwaagwesteinde